OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO  WICEDYREKTORA

Dyrektor Przedszkola Niepublicznego Poziomka w Białymstoku do nowego oddziału ogłasza nabór na stanowisko wicedyrektora oraz zaprasza osoby zainteresowane i spełniające poniższe wymagania do składania swoich ofert.
Wymagania konieczne:
1. wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu;
2. ukończone studia wyższe, studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą;
3. stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany lub dyplomowany,
4. co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela, w tym min. 2 lata w edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej;
5. aktualna wiedza w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz znajomość przepisów dotyczących organizacji pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej i awansu zawodowego nauczycieli;
6. biegła znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
7. umiejętność pracy w zespole, kreatywność, sumienność, dyspozycyjność;
8. kandydat posiada warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
9. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych; nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe; nie toczy się przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego; nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
Mile widziane:
– doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
– wiedza w zakresie pracy z dziećmi niepełnosprawnymi;

Oferujemy:
– umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
– wynagrodzenie zgodne ze stopniem awansu zawodowego + dodatek z tyt. pełnienia funkcji kierowniczej, dodatki motywacyjne, nagrody;
– kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe;
– do zakresu zadań wicedyrektora należeć będzie m.in. organizacja pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej, sprawowanie nadzoru pedagogicznego i pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczycieli.

Dokumenty tj. CV, kopie dokumentów oraz oświadczenia potwierdzające spełnienie powyższych wymagań należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Przedszkola Niepublicznego Poziomka, ul. 42 Pułku Piechoty 133/U2, 15-181 Białystok w terminie do 22 czerwca 2018 r. do godz. 13:00. Każda oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych). Oferty niespełniające powyższych kryteriów zostaną odrzucone.