Pomoc nauczyciela

Ogłoszenie nr 2/2018

Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk
ul. Białostoczek 26/3, 15-869 Białystok

ogłasza nabór pomocy nauczyciela

w ramach projektu „Poziomkowe Przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

-umowa o pracę, 1 etat.

 1. Warunkiem przystąpienia do naboru jest spełnienie przez kandydatów/kandydatki poniższych wymagań:
 • wymagania konieczne:

a) osoba w trakcie ostatniego roku studiów z zakresu edukacji przedszkolnej/wczesnoszkolnej lub posiadająca wykształcenie wyższe z zakresu edukacji przedszkolnej/wczesnoszkolnej (studia magisterskie, licencjackie, podyplomowe ukończone do dnia 30.11.2018 r.)

b)posiada kwalifikacje pedagogiczne,

c)posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych, nie był/była skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)brak przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku pomocy nauczyciela.

 • wymagania dodatkowe (mile widziane):

a) cechy osobowościowe: inwencja twórcza, poczucie odpowiedzialności, wysoka kultura osobista, zaangażowanie, komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole.

 • Oferta powinna zawierać:

a) zaświadczenie w Uczelni Wyższej o pobieraniu nauki na ostatnim roku studiów kierunek pedagogika- edukacji przedszkolnej/wczesnoszkolnej lub poświadczone przez kandydata/kandydatkę za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych,

b) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierające w szczególności informacje o stażu pracy,

c) oświadczenie kandydata/kandydatki o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku pomocy nauczyciela,

d) oświadczenie, że kandydat/kandydatka nie był/była skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) oświadczenie, że kandydat/kandydatka ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,

i) oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym (załącznik nr 1),

j) oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2),

k)wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3).

 1. Pomoc nauczyciela będzie odpowiadał/a za prawidłową i terminową realizację zadań, w szczególności za:

a)pomoc nauczycielce w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekuńczo-wychowawczej,

b)spełnianie w stosunku do dzieci czynności obsługowych,

c)uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci,

d)organizowanie zajęć i wypoczynku dzieci pod kierunkiem nauczyciela,

e)przygotowanie, podanie,  pomoc w czasie spożywania posiłków przez dzieci, sprzątanie po posiłkach z zachowaniem pełnej higieny,

f) bieżące utrzymanie czystości i porządku sal i pomieszczeń przedszkolnych,

g) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków,

h)dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia przedszkola.

 1. Informacje dodatkowe:

Pełnienie funkcji Pomocy nauczyciela w/w projektu będzie odbywała się na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu. Liczba wolnych etatów: 1. Okres zatrudnienia: od XI 2018/XII 2018 przez 12 miesięcy.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Biurze projektu tj. sekretariacie Przedszkola Niepublicznego Poziomka w Białymstoku ul. 42 Pułku Piechoty 133/U2, 15-181 Białystok lub drogą pocztową na adres Przedszkole Niepubliczne Poziomka w Białymstoku ul. 42 Pułku Piechoty 133/U2, 15-181 Białystok w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: ,,Nabór 2/2018 pomoc nauczyciela- projekt „Poziomkowe Przedszkolaki”.
 • Termin: do dnia 16.07.2018 r. do godz. 12:00.
 • Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone (liczy się data wpływu do Biura projektu).
 • Oferty niekompletne lub niezgodne zostaną odrzucone.
 • Pytania do niniejszego  ogłoszenia należy kierować na adres e-mail: biuro@poziomkabialystok.pl lub tel. 786 898 777.

Uwagi: Kandydaci spełniający wymagania konieczne, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji. Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

Załączniki do ogłoszenia 2/2018