Nauczyciel edukacji przedszkolnej

Ogłoszenie nr 1/2018

Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk
ul. Białostoczek 26/3, 15-869 Białystok

ogłasza nabór nauczycieli edukacji przedszkolnej

w ramach projektu „Poziomkowe Przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

-umowa o pracę, 3 etaty.

 1. Warunkiem przystąpienia do naboru jest spełnienie przez kandydatów/kandydatki poniższych wymagań:
 • wymagania konieczne:

a) ukończone studia magisterskie, licencjackie, podyplomowe lub kandydat/kandydatka może być na ostatnim roku studiów z zakresu pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające do pracy w przedszkolu,

b)posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych, nie był/była skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2018 r. poz. 967),

c)brak przeciwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela,

d) umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, poczty elektronicznej, Internetu.

 • wymagania dodatkowe (mile widziane):

a) posiada doświadczenie w pracy z dziećmi oraz kursy i szkolenia z zakresu dydaktyki, twórczych metod pracy,

b)posiada stopień awansu zawodowego,

c) kwalifikacje dające uprawnienia do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi/autystycznymi,

d) cechy osobowościowe: kreatywność, inwencja twórcza , poczucie odpowiedzialności, wysoka kultura osobista, zaangażowanie, komunikatywność, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole.

 1. Oferta powinna zawierać:

a) poświadczone przez kandydata/kandydatkę za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych odpowiednio w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575 ze zm.), w przypadku braku kwalifikacji oświadczenie kandydata/kandydatki o terminie ukończenia studiów/ nabyciu kwalifikacji i uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji przedszkolnej, które kandydat jest zobowiązany uzyskać do dnia 30 listopada 2018 r.(załącznik nr 3),

b) poświadczoną przez kandydata/kandydatkę za zgodność z oryginałem kopię kwalifikacji pedagogicznych,

c) w przypadku spełnienia wymagań dodatkowych poświadczone przez kandydata/kandydatkę za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskanie awansu, dyplomów/zaświadczeń ukończenia kursów/studiów,

d)CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierające w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej i awansie zawodowym,

e) oświadczenie kandydata/kandydatki o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela,

f) oświadczenie, że kandydat/kandydatka nie był/była skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) oświadczenie, że kandydat/kandydatka ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,

i) oświadczenie że kandydat/kandydatka nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967),

j) oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym (załącznik nr 1),

k) oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2),

l)wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4).

 1. Nauczyciel edukacji przedszkolnej będzie odpowiadał/a za prawidłową i terminową realizację zadań, w szczególności za:

-organizację i realizację pracy dydaktyczno-opiekuńczo wychowawczej w grupie,

-przygotowanie planów pracy, programów nauczania,

-udział w zebraniach z rodzicami, posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

-organizacji uroczystości przedszkolnych, wycieczek, zajęć dodatkowych,

-przygotowanie materiałów i prowadzenie zajęć dodatkowych,

-sprawowaniu opieki nad dziećmi,

-promocję placówki i projektu,

-prowadzenie bieżącej dokumentacji pedagogicznej,

-współprace ze specjalistami, dyrektorem, pracownikami przedszkola, Zespołem projektowym,

-podnoszenie kwalifikacji.

 1. Informacje dodatkowe:

Pełnienie funkcji Nauczyciela edukacji przedszkolnej w/w projektu będzie odbywała się na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu. Liczba wolnych etatów: 3. Okres zatrudnienia: od XI 2018/XII 2018 przez 12 miesięcy.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Biurze projektu tj. sekretariacie Przedszkola Niepublicznego Poziomka w Białymstoku ul. 42 Pułku Piechoty 133/U2, 15-181 Białystok lub drogą pocztową na adres Przedszkole Niepubliczne Poziomka w Białymstoku ul. 42 Pułku Piechoty 133/U2, 15-181 Białystok w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: ,,Nabór na Nauczyciela- projekt „Poziomkowe Przedszkolaki”.
 • Termin: do dnia 16.07.2018 r. do godz. 12:00.
 • Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone (liczy się data wpływu do Biura projektu).
 • Oferty niekompletne lub niezgodne zostaną odrzucone.
 • Pytania do niniejszego  ogłoszenia należy kierować na adres e-mail: biuro@poziomkabialystok.pl lub tel. 786 898 777.

Uwagi: Kandydaci spełniający wymagania konieczne, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji. Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

Załączniki do naboru na stanowisko nauczyciela projekt Poziomkowe Przedszkolaki