Nabór pracowników do Żłobka Poziomka

Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk jako organ prowadzący Przedszkole Niepubliczne Poziomka w Białymstoku

do nowopowstającego Żłobka Poziomka

zatrudni 2 nauczycieli na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Okres zatrudnienia: pierwsza umowa od XI 2018/XII 2018 przez 12 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony.

Warunkiem przystąpienia do naboru jest spełnienie przez kandydatów/kandydatki poniższych wymagań:

*wymagania konieczne:

 1. osoba w trakcie ostatniego roku studiów z zakresu edukacji przedszkolnej/wczesnoszkolnej/pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub posiadająca wykształcenie wyższe z zakresu edukacji przedszkolnej/wczesnoszkolnej (studia magisterskie, licencjackie, podyplomowe ukończone do dnia 30.11.2018 r.)
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych, nie był/była skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. posiada nieposzlakowaną opinię,
 4. brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku pomocy nauczyciela/opiekunki/asystenta/pomocy w żłobku.

*wymagania dodatkowe (mile widziane):

 1. cechy osobowościowe: inwencja twórcza, poczucie odpowiedzialności, wysoka kultura osobista, zaangażowanie, komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole,
 2. osoba lubiąca dzieci.

Oferta powinna zawierać:

 1. zaświadczenie w uczelni wyższej o pobieraniu nauki na ostatnim roku studiów kierunek pedagogika- edukacja przedszkolna/wczesnoszkolna/opiekuńczo-wychowawcza lub poświadczone przez kandydata/kandydatkę za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych,
 2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierające w szczególności informacje o stażu pracy,
 3. oświadczenie kandydata/kandydatki o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
 4. oświadczenie, że kandydat/kandydatka nie był/była skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie, że kandydat/kandydatka ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
 6. oświadczenie, że kandydat/kandydatka posiada nieposzlakowaną opinię.

Oferta pracy znajduje się na naszej stronie www.poziomkabialystok.pl w zakładce O nas/Oferty pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 31.07.2018 r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy Żłobek” osobiście w sekretariacie lub przesłać drogą pocztową na adres Przedszkola Niepublicznego Poziomka w Białymstoku ul. 42 Pułku Piechoty 133/U2, 15-181 Białystok.

Pytania do niniejszego  ogłoszenia należy kierować na adres e-mail: biuro@poziomkabialystok.pl lub tel. 78 68 98 777.

Uwagi: Kandydaci spełniający wymagania konieczne, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji. Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.