Nabór pracowników do Przedszkola Niepublicznego Poziomka z Oddziałami Integracyjnymi

Przedszkole Poziomka do nowego oddziału zatrudni:
?nauczyciela edukacji przedszkolnej – umowa o pracę, 1 etat
? nauczyciela języka angielskiego – umowa o pracę, 1 etat
?pomocy nauczyciela – umowa o pracę, 1 etat

?Warunkiem przystąpienia do naboru jest spełnienie przez kandydatów/kandydatki na ?nauczycieli poniższych wymagań:
1.1 wymagania konieczne:
a) ukończone studia magisterskie, licencjackie, podyplomowe lub kandydat/kandydatka może być na ostatnim roku studiów z zakresu pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej/filologii angielskiej, edukacji przedszkolnej z językiem angielskim, posiadać certyfikat uprawniający do nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające do pracy w przedszkolu,
b)posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych, nie był/była skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967),
c)brak przeciwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela,
d) umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, poczty elektronicznej, Internetu.
1.2 wymagania dodatkowe (mile widziane):
a) posiada doświadczenie w pracy z dziećmi oraz kursy i szkolenia z zakresu dydaktyki, twórczych metod pracy,
b)posiada stopień awansu zawodowego,
c) kwalifikacje dające uprawnienia do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi/autystycznymi,
d) cechy osobowościowe: kreatywność, inwencja twórcza , poczucie odpowiedzialności, wysoka kultura osobista, zaangażowanie, komunikatywność, dyspozycyjność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole.

?Warunkiem przystąpienia do naboru jest spełnienie przez kandydatów/kandydatki na ?pomoc nauczyciela poniższych wymagań:
Wymagania konieczne:
– wykształcenie min. średnie,
– posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych, nie był/była skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– brak przeciwskazań do wykonywania zawodu pomocy nauczyciela,
– dobry kontakt z małymi dziećmi.
Wymagania dodatkowe(mile widziane):
– cechy osobowościowe: poczucie odpowiedzialności, wysoka kultura osobista, zaangażowanie, komunikatywność, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole.

Oferta powinna zawierać:
CV z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionym przeze mnie CV w celu realizacji procesu rekrutacji przez Planetę Inspiracji Tomasz Misiuk zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
Informacje dodatkowe:
Pełnienie funkcji Nauczyciela edukacji przedszkolnej/Pomocy nauczyciela w/w projektu będzie odbywała się na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu. Liczba wolnych etatów: 2. Okres zatrudnienia: od XI 2018/XII 2018 przez 12 miesięcy.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Komplet dokumentów należy złożyć e-mailem na adres biuro@poziomkabialystok.pl w temacie wpisując: ,,Nabór na Nauczyciela lub pomoc projekt „Poziomkowe Przedszkolaki”

Termin: do dnia 25.08.2018 r. do godz. 12:00.