Nabór pracowników

Białystok, dnia 25 października 2018 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

POMOC NAUCZYCIELA

w ramach projektu: „Poziomkowe Przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk informuje, iż w wyniku naboru na w/w stanowisko propozycje zatrudnienia otrzymały Pani Marta Makarewicz zam. Białystok, oraz Pani Natalia Agata Sakowicz zam. Białystok, które spełniały niezbędne wymagania podane w ogłoszeniu o naborze.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki wykazały, iż posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 6, znają warunki pracy na stanowisku pomocy nauczyciela.  Podczas rozmowy kwalifikacyjnej dały się poznać jako osoby  komunikatywne, kreatywne i otwarte.

 

Pozostałym kandydatom serdecznie dziękujemy za udział w rozmowach kwalifikacyjnych.

Białystok, dn. 25.08.2018 r.

Białystok, dnia 13 września 2018 r.

Ogłoszenie nr 6/2018

Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk
ul. Białostoczek 26/3, 15-869 Białystok

ogłasza nabór pomocy nauczyciela

w ramach projektu „Poziomkowe Przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

-umowa o pracę, 2 etaty.

  1. Warunkiem przystąpienia do naboru jest spełnienie przez kandydatów/kandydatki poniższych wymagań:
   • wymagania konieczne:
    1. wykształcenie średnie,
    2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych, nie był/była skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
    3. brak przeciwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela,
   • wymagania dodatkowe (mile widziane):
    1. cechy osobowościowe: poczucie odpowiedzialności, wysoka kultura osobista, zaangażowanie, komunikatywność, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, dobry kontakt z małymi dziećmi.
  2. Oferta powinna zawierać:
   CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierające w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej i awansie zawodowym zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionym przeze mnie CV w celu realizacji procesu rekrutacji przez Planetę Inspiracji Tomasz Misiuk zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO)”
  3. Pomoc nauczyciela będzie odpowiadał/a za prawidłową i terminową realizację zadań, w szczególności za:
   1. pomoc nauczycielce w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekuńczo-wychowawczej,
   2. spełnianie w stosunku do dzieci czynności obsługowych,
   3. uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci,
   4. organizowanie wypoczynku dzieci,
   5. przygotowanie, podanie, pomoc w czasie spożywania posiłków przez dzieci, sprzątanie po posiłkach z zachowaniem pełnej higieny,
   6. bieżące utrzymanie czystości i porządku sal i pomieszczeń przedszkolnych,
   7. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków,
   8. dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia przedszkola.
  4. Informacje dodatkowe:
   Pełnienie funkcji Pomocy nauczyciela w/w projektu będzie odbywał się na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu. Liczba wolnych etatów: 2. Okres zatrudnienia: od XII 2018 przez 12 miesięcy.
  5. Termin i miejsce składania dokumentów:
   • Komplet dokumentów tj. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierające w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej i awansie zawodowym oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionym przeze mnie CV w celu realizacji procesu rekrutacji przez Planetę Inspiracji Tomasz Misiuk zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO)” można złożyć e-mailem na adres biuro@poziomkabialystok.pl lub drogą pocztową na adres Przedszkole Niepubliczne Poziomka w Białymstoku ul. 42 Pułku Piechoty 133/U2, 15-181 Białystok w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Nabór na Nauczyciela 7/2018- projekt „Poziomkowe Przedszkolaki”.
   • Termin: do dnia 02.10.2018 r. do godz. 12:00.
   • Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone (liczy się data wpływu do Biura projektu).
   • Oferty niekompletne lub niezgodne zostaną odrzucone.
   • Pytania do niniejszego ogłoszenia należy kierować na adres e-mail: biuro@poziomkabialystok.pl lub tel. 786 898 777.
   • Uwagi: Kandydaci spełniający wymagania konieczne, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji. Oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych będą wymagane obligatoryjnie w kolejnym etapie rekrutacji. Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Białystok, dn. 13.09.2018 r.

Białystok, dnia 25 października 2018 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

NAUCZYCIELA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

w ramach projektu: „Poziomkowe Przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk informuje, iż w wyniku naboru na w/w stanowisko propozycje zatrudnienia otrzymała Pani Justyna Leonowicz zam. Białystok, która spełniała niezbędne wymagania podane w ogłoszeniu o naborze.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się najlepszą znajomością przepisów oświatowych i praktyczną znajomością zagadnień związanych z pisaniem miesięcznych i tygodniowych planów dydaktycznych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej dała się poznać jako osoba  komunikatywna, kreatywna, posiadająca inwencję twórczą oraz wyraziła chęć do dalszego kształcenia się.

 

Pozostałym kandydatom serdecznie dziękujemy za udział w rozmowach kwalifikacyjnych.

Białystok, dn. 25.10.2018 r.

Białystok, dnia 13 września 2018 r.

Ogłoszenie nr 5/2018

Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk
ul. Białostoczek 26/3, 15-869 Białystok

ogłasza nabór nauczycieli edukacji przedszkolnej

w ramach projektu „Poziomkowe Przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

-umowa o pracę, 1 etat.

  1. Warunkiem przystąpienia do naboru jest spełnienie przez kandydatów/kandydatki poniższych wymagań:
   • wymagania konieczne:
    1. ukończone studia magisterskie, licencjackie, podyplomowe lub kandydat/kandydatka może być na ostatnim roku studiów z zakresu pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające do pracy w przedszkolu lub osoba w trakcie studiów z zakresu edukacji przedszkolnej/wczesnoszkolnej lub posiadająca wykształcenie wyższe z zakresu edukacji przedszkolnej/wczesnoszkolnej,
    2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych, nie był/była skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967),
    3. brak przeciwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela,
    4. umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, poczty elektronicznej, Internetu
   • wymagania dodatkowe (mile widziane):
    1. posiada doświadczenie w pracy z dziećmi oraz kursy i szkolenia z zakresu dydaktyki, twórczych metod pracy,
    2. posiada stopień awansu zawodowego,
    3. kwalifikacje dające uprawnienia do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi/autystycznymi,
    4. cechy osobowościowe: kreatywność, inwencja twórcza , poczucie odpowiedzialności, wysoka kultura osobista, zaangażowanie, komunikatywność, dyspozycyjność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole.
  2. Oferta powinna zawierać:
   CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierające w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej i awansie zawodowym zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionym przeze mnie CV w celu realizacji procesu rekrutacji przez Planetę Inspiracji Tomasz Misiuk zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO)”
  3. Nauczyciel edukacji przedszkolnej będzie odpowiadał/a za prawidłową i terminową realizację zadań, w szczególności za:
   1. organizację i realizację pracy dydaktyczno-opiekuńczo wychowawczej w grupie,
   2. przygotowanie planów pracy, programów nauczania,
   3. udział w zebraniach z rodzicami, posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
   4. organizacji uroczystości przedszkolnych, wycieczek, zajęć rozwijających zainteresowania dzieci,
   5. przygotowanie materiałów i prowadzenie zajęć dodatkowych,
   6. sprawowaniu opieki nad dziećmi,
   7. promocję placówki i projektu,
   8. prowadzenie bieżącej dokumentacji pedagogicznej,
   9. współpracę ze specjalistami, dyrektorem, pracownikami przedszkola, Zespołem projektowym.
  4. Informacje dodatkowe:
   Pełnienie funkcji Nauczyciela edukacji przedszkolnej w/w projektu będzie odbywał się na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu. Liczba wolnych etatów: 1. Okres zatrudnienia: od XII 2018 przez 12 miesięcy.
  5. Termin i miejsce składania dokumentów:
   • Komplet dokumentów tj. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierające w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej i awansie zawodowym oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionym przeze mnie CV w celu realizacji procesu rekrutacji przez Planetę Inspiracji Tomasz Misiuk zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO)” można złożyć e-mailem na adres biuro@poziomkabialystok.pl lub drogą pocztową na adres Przedszkole Niepubliczne Poziomka w Białymstoku ul. 42 Pułku Piechoty 133/U2, 15-181 Białystok w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Nabór na Nauczyciela 7/2018- projekt „Poziomkowe Przedszkolaki”.
   • Termin: do dnia 02.10.2018 r. do godz. 12:00.
   • Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone (liczy się data wpływu do Biura projektu).
   • Oferty niekompletne lub niezgodne zostaną odrzucone.
   • Pytania do niniejszego ogłoszenia należy kierować na adres e-mail: biuro@poziomkabialystok.pl lub tel. 786 898 777.
   • Uwagi: Kandydaci spełniający wymagania konieczne, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji. Oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych będą wymagane obligatoryjnie w kolejnym etapie rekrutacji. Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Białystok, dn. 13.09.2018 r.

Białystok, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

NAUCZYCIELA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

w ramach projektu: „Poziomkowe Przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk informuje, iż na w/w stanowisko wpłynęło 11 ofert, jednakże po przeprowadzonych rozmowach Komisja rekrutacyjna stwierdziła, że żadna z kandydatek nie spełniała wymogów merytorycznych do zajmowania w/w stanowiska, kandydatki nie posiadały doświadczenia w praktycznej znajomości przepisów oświatowych oraz praktycznej umiejętności przygotowywania planów dydaktycznych.

W związku z powyższym nabór na stanowisko Nauczyciela edukacji przedszkolnej nie został rozstrzygnięty.

 

Wszystkim kandydatom serdecznie dziękujemy za udział w rozmowach kwalifikacyjnych.

Białystok, dn. 17.08.2018 r.

 

Ogłoszenie nr 4/2018

Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk
ul. Białostoczek 26/3, 15-869 Białystok

ogłasza nabór nauczycieli edukacji przedszkolnej

w ramach projektu „Poziomkowe Przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

-umowa o pracę, 2 etaty.

 

 1. Warunkiem przystąpienia do naboru jest spełnienie przez kandydatów/kandydatki poniższych wymagań:
  • wymagania konieczne:
   1. ukończone studia magisterskie, licencjackie, podyplomowe lub kandydat/kandydatka może być na ostatnim roku studiów z zakresu pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające do pracy w przedszkolu,
   2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych, nie był/była skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2018 r. poz. 967),
   3. brak przeciwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela,
   4. umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, poczty elektronicznej, Internetu.
  • wymagania dodatkowe (mile widziane):
   1. posiada doświadczenie w pracy z dziećmi oraz kursy i szkolenia z zakresu dydaktyki, twórczych metod pracy,
   2. posiada stopień awansu zawodowego,
   3. kwalifikacje dające uprawnienia do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi/autystycznymi,
   4. cechy osobowościowe: kreatywność, inwencja twórcza , poczucie odpowiedzialności, wysoka kultura osobista, zaangażowanie, komunikatywność, dyspozycyjność, rzetelność, umiejętność pracy
    w zespole.
 2. Oferta powinna zawierać:
  CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierające w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej i awansie zawodowym zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionym przeze mnie CV w celu realizacji procesu rekrutacji przez Planetę Inspiracji Tomasz Misiuk zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
 3. Nauczyciel edukacji przedszkolnej będzie odpowiadał/a za prawidłową i terminową realizację zadań, w szczególności za:
  • organizację i realizację pracy dydaktyczno-opiekuńczo wychowawczej w grupie,
  • przygotowanie planów pracy, programów nauczania,
  • udział w zebraniach z rodzicami, posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
  • organizacji uroczystości przedszkolnych, wycieczek, zajęć rozwijających zainteresowania dzieci,
  • przygotowanie materiałów i prowadzenie zajęć dodatkowych,
  • sprawowaniu opieki nad dziećmi,
  • promocję placówki i projektu,
  • prowadzenie bieżącej dokumentacji pedagogicznej,
  • współpracę ze specjalistami, dyrektorem, pracownikami przedszkola, Zespołem projektowym.
 4. Informacje dodatkowe:
  Pełnienie funkcji Nauczyciela edukacji przedszkolnej w/w projektu będzie odbywała się na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu. Liczba wolnych etatów: 2. Okres zatrudnienia: od XI 2018/XII 2018 przez 12 miesięcy.
 5. Termin i miejsce składania dokumentów:
  • Komplet dokumentów tj. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierające w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej i awansie zawodowym oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionym przeze mnie CV w celu realizacji procesu rekrutacji przez Planetę Inspiracji Tomasz Misiuk zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO)” można złożyć e-mailem na adres biuro@poziomkabialystok.pl lub drogą pocztową na adres Przedszkole Niepubliczne Poziomka w Białymstoku ul. 42 Pułku Piechoty 133/U2, 15-181 Białystok w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: ,,Nabór na Nauczyciela 4/2018- projekt „Poziomkowe Przedszkolaki”
  • Termin: do dnia 16.08.2018 r. do godz. 12:00.
  • Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone (liczy się data wpływu do Biura projektu).
  • Oferty niekompletne lub niezgodne zostaną odrzucone.
  • Pytania do niniejszego  ogłoszenia należy kierować na adres e-mail: biuro@poziomkabialystok.pl lub tel. 786 898 777.
  • Uwagi: Kandydaci spełniający wymagania konieczne, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji. Oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych będą wymagane obligatoryjnie w kolejnym etapie rekrutacji. Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Białystok, dn. 19.07.2018 r.

 

Białystok, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

POMOC NAUCZYCIELA

w ramach projektu: „Poziomkowe Przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk informuje, iż w wyniku naboru na w/w stanowisko propozycje zatrudnienia otrzymała Pani Mariola Mariańska zam. Białystok, która spełniała niezbędne wymagania podane w ogłoszeniu o naborze.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała, iż posiada doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 6, zna warunki pracy na stanowisku pomocy nauczyciela.  Podczas rozmowy kwalifikacyjnej dała się poznać jako osoba  komunikatywna, kreatywna i otwarta.

Pozostałym kandydatom serdecznie dziękujemy za udział w rozmowach kwalifikacyjnych.

Białystok, dn. 17.08.2018 r.

Ogłoszenie nr 3/2018

Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk
ul. Białostoczek 26/3, 15-869 Białystok

ogłasza nabór pomocy nauczyciela

w ramach projektu „Poziomkowe Przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

-umowa o pracę, 1 etat.

 1. Warunkiem przystąpienia do naboru jest spełnienie przez kandydatów/kandydatki poniższych wymagań:
 • wymagania konieczne:

a)wykształcenie średnie,

c)posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych, nie był/była skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)brak przeciwskazań do wykonywania zawodu pomocy nauczyciela.

 • wymagania dodatkowe (mile widziane):

a) cechy osobowościowe: poczucie odpowiedzialności, wysoka kultura osobista, zaangażowanie, komunikatywność, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, dobry kontakt z małymi dziećmi.

 1. Oferta powinna zawierać:

a) poświadczone przez kandydata/kandydatkę za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

b) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierające w szczególności informacje o stażu pracy,

c) oświadczenie kandydata/kandydatki o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku pomocy nauczyciela,

d) oświadczenie, że kandydat/kandydatka nie był/była skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) oświadczenie, że kandydat/kandydatka ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,

i) oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym (załącznik nr 1),

j) oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2),

k)wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3).

 1. Pomoc nauczyciela będzie odpowiadał/a za prawidłową i terminową realizację zadań, w szczególności za:

a)pomoc nauczycielce w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekuńczo-wychowawczej,

b)spełnianie w stosunku do dzieci czynności obsługowych,

c)uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci,

d)organizowanie wypoczynku dzieci,

e)przygotowanie, podanie,  pomoc w czasie spożywania posiłków przez dzieci, sprzątanie po posiłkach z zachowaniem pełnej higieny,

f) bieżące utrzymanie czystości i porządku sal i pomieszczeń przedszkolnych,

g) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków,

h)dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia przedszkola.

 1. Informacje dodatkowe:

Pełnienie funkcji Pomocy nauczyciela w/w projektu będzie odbywała się na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu. Liczba wolnych etatów: 1. Okres zatrudnienia: od XI 2018/XII 2018 przez 12 miesięcy.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Biurze projektu tj. sekretariacie Przedszkola Niepublicznego Poziomka w Białymstoku ul. 42 Pułku Piechoty 133/U2, 15-181 Białystok lub drogą pocztową na adres Przedszkole Niepubliczne Poziomka w Białymstoku ul. 42 Pułku Piechoty 133/U2, 15-181 Białystok w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: ,,Nabór 3/2018 pomoc nauczyciela- projekt „Poziomkowe Przedszkolaki”.
 • Termin: do dnia 16.07.2018 r. do godz. 12:00.
 • Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone (liczy się data wpływu do Biura projektu).
 • Oferty niekompletne lub niezgodne zostaną odrzucone.
 • Pytania do niniejszego  ogłoszenia należy kierować na adres e-mail: biuro@poziomkabialystok.pl lub tel. 786 898 777.

Uwagi: Kandydaci spełniający wymagania konieczne, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji. Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

Białystok, dn. 28.06.2018 r.

Załącznik do ogłoszenia 3/2018

Ogłoszenie nr 2/2018

Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk
ul. Białostoczek 26/3, 15-869 Białystok

ogłasza nabór pomocy nauczyciela

w ramach projektu „Poziomkowe Przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

-umowa o pracę, 1 etat.

 1. Warunkiem przystąpienia do naboru jest spełnienie przez kandydatów/kandydatki poniższych wymagań:
 • wymagania konieczne:

a) osoba w trakcie ostatniego roku studiów z zakresu edukacji przedszkolnej/wczesnoszkolnej lub posiadająca wykształcenie wyższe z zakresu edukacji przedszkolnej/wczesnoszkolnej (studia magisterskie, licencjackie, podyplomowe ukończone do dnia 30.11.2018 r.)

b)posiada kwalifikacje pedagogiczne,

c)posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych, nie był/była skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)brak przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku pomocy nauczyciela.

 • wymagania dodatkowe (mile widziane):

a) cechy osobowościowe: inwencja twórcza, poczucie odpowiedzialności, wysoka kultura osobista, zaangażowanie, komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole.

 • Oferta powinna zawierać:

a) zaświadczenie w Uczelni Wyższej o pobieraniu nauki na ostatnim roku studiów kierunek pedagogika- edukacji przedszkolnej/wczesnoszkolnej lub poświadczone przez kandydata/kandydatkę za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych,

b) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierające w szczególności informacje o stażu pracy,

c) oświadczenie kandydata/kandydatki o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku pomocy nauczyciela,

d) oświadczenie, że kandydat/kandydatka nie był/była skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) oświadczenie, że kandydat/kandydatka ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,

i) oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym (załącznik nr 1),

j) oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2),

k)wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3).

 1. Pomoc nauczyciela będzie odpowiadał/a za prawidłową i terminową realizację zadań, w szczególności za:

a)pomoc nauczycielce w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekuńczo-wychowawczej,

b)spełnianie w stosunku do dzieci czynności obsługowych,

c)uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci,

d)organizowanie zajęć i wypoczynku dzieci pod kierunkiem nauczyciela,

e)przygotowanie, podanie,  pomoc w czasie spożywania posiłków przez dzieci, sprzątanie po posiłkach z zachowaniem pełnej higieny,

f) bieżące utrzymanie czystości i porządku sal i pomieszczeń przedszkolnych,

g) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków,

h)dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia przedszkola.

 1. Informacje dodatkowe:

Pełnienie funkcji Pomocy nauczyciela w/w projektu będzie odbywała się na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu. Liczba wolnych etatów: 1. Okres zatrudnienia: od XI 2018/XII 2018 przez 12 miesięcy.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Biurze projektu tj. sekretariacie Przedszkola Niepublicznego Poziomka w Białymstoku ul. 42 Pułku Piechoty 133/U2, 15-181 Białystok lub drogą pocztową na adres Przedszkole Niepubliczne Poziomka w Białymstoku ul. 42 Pułku Piechoty 133/U2, 15-181 Białystok w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: ,,Nabór 2/2018 pomoc nauczyciela- projekt „Poziomkowe Przedszkolaki”.
 • Termin: do dnia 16.07.2018 r. do godz. 12:00.
 • Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone (liczy się data wpływu do Biura projektu).
 • Oferty niekompletne lub niezgodne zostaną odrzucone.
 • Pytania do niniejszego  ogłoszenia należy kierować na adres e-mail: biuro@poziomkabialystok.pl lub tel. 786 898 777.

Uwagi: Kandydaci spełniający wymagania konieczne, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji. Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

Białystok, dn. 28.06.2018 r.

Załączniki do ogłoszenia 2/2018

Białystok, dnia 26 lipca 2018 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

NAUCZYCIELA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

w ramach projektu: „Poziomkowe Przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk informuje, iż w wyniku naboru na w/w stanowisko propozycje zatrudnienia otrzymały Pani Agnieszka Gwiazda-Lubera zam. Białystok oraz Pani Katarzyna Jasielczuk zam. Grabówka, które spełniały niezbędne wymagania podane w ogłoszeniu o naborze.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki wykazały się najlepszą znajomością przepisów oświatowych i praktyczną znajomością zagadnień związanych z pisaniem miesięcznych i tygodniowych planów dydaktycznych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej dały się poznać jako osoby komunikatywne, kreatywne, posiadające inwencję twórczą oraz wyraziły chęć do dalszego kształcenia się.

Pozostałym kandydatom serdecznie dziękujemy za udział w rozmowach kwalifikacyjnych.

Białystok, dn. 26.07.2018 r.

Ogłoszenie nr 1/2018

Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk
ul. Białostoczek 26/3, 15-869 Białystok

ogłasza nabór nauczycieli edukacji przedszkolnej

w ramach projektu „Poziomkowe Przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

-umowa o pracę, 3 etaty.

 1. Warunkiem przystąpienia do naboru jest spełnienie przez kandydatów/kandydatki poniższych wymagań:
 • wymagania konieczne:

a) ukończone studia magisterskie, licencjackie, podyplomowe lub kandydat/kandydatka może być na ostatnim roku studiów z zakresu pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające do pracy w przedszkolu,

b)posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych, nie był/była skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2018 r. poz. 967),

c)brak przeciwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela,

d) umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, poczty elektronicznej, Internetu.

 • wymagania dodatkowe (mile widziane):

a) posiada doświadczenie w pracy z dziećmi oraz kursy i szkolenia z zakresu dydaktyki, twórczych metod pracy,

b)posiada stopień awansu zawodowego,

c) kwalifikacje dające uprawnienia do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi/autystycznymi,

d) cechy osobowościowe: kreatywność, inwencja twórcza , poczucie odpowiedzialności, wysoka kultura osobista, zaangażowanie, komunikatywność, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole.

 1. Oferta powinna zawierać:

a) poświadczone przez kandydata/kandydatkę za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych odpowiednio w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575 ze zm.), w przypadku braku kwalifikacji oświadczenie kandydata/kandydatki o terminie ukończenia studiów/ nabyciu kwalifikacji i uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji przedszkolnej, które kandydat jest zobowiązany uzyskać do dnia 30 listopada 2018 r.(załącznik nr 3),

b) poświadczoną przez kandydata/kandydatkę za zgodność z oryginałem kopię kwalifikacji pedagogicznych,

c) w przypadku spełnienia wymagań dodatkowych poświadczone przez kandydata/kandydatkę za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskanie awansu, dyplomów/zaświadczeń ukończenia kursów/studiów,

d)CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierające w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej i awansie zawodowym,

e) oświadczenie kandydata/kandydatki o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela,

f) oświadczenie, że kandydat/kandydatka nie był/była skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) oświadczenie, że kandydat/kandydatka ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,

i) oświadczenie że kandydat/kandydatka nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967),

j) oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym (załącznik nr 1),

k) oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2),

l)wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4).

 1. Nauczyciel edukacji przedszkolnej będzie odpowiadał/a za prawidłową i terminową realizację zadań, w szczególności za:

-organizację i realizację pracy dydaktyczno-opiekuńczo wychowawczej w grupie,

-przygotowanie planów pracy, programów nauczania,

-udział w zebraniach z rodzicami, posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

-organizacji uroczystości przedszkolnych, wycieczek, zajęć dodatkowych,

-przygotowanie materiałów i prowadzenie zajęć dodatkowych,

-sprawowaniu opieki nad dziećmi,

-promocję placówki i projektu,

-prowadzenie bieżącej dokumentacji pedagogicznej,

-współprace ze specjalistami, dyrektorem, pracownikami przedszkola, Zespołem projektowym,

-podnoszenie kwalifikacji.

 1. Informacje dodatkowe:

Pełnienie funkcji Nauczyciela edukacji przedszkolnej w/w projektu będzie odbywała się na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu. Liczba wolnych etatów: 3. Okres zatrudnienia: od XI 2018/XII 2018 przez 12 miesięcy.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Biurze projektu tj. sekretariacie Przedszkola Niepublicznego Poziomka w Białymstoku ul. 42 Pułku Piechoty 133/U2, 15-181 Białystok lub drogą pocztową na adres Przedszkole Niepubliczne Poziomka w Białymstoku ul. 42 Pułku Piechoty 133/U2, 15-181 Białystok w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: ,,Nabór na Nauczyciela- projekt „Poziomkowe Przedszkolaki”.
 • Termin: do dnia 16.07.2018 r. do godz. 12:00.
 • Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone (liczy się data wpływu do Biura projektu).
 • Oferty niekompletne lub niezgodne zostaną odrzucone.
 • Pytania do niniejszego  ogłoszenia należy kierować na adres e-mail: biuro@poziomkabialystok.pl lub tel. 786 898 777.

Uwagi: Kandydaci spełniający wymagania konieczne, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji. Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

Białystok, dn. 28.06.2018 r.

Załączniki do naboru na stanowisko nauczyciela projekt Poziomkowe Przedszkolaki

Do nowego oddziału, który powstaje w ramach projektu zatrudnimy: specjalistę ds. finansowych, 4 nauczycieli, 2 pomoce nauczyciela. Nabór pracowników zostanie ogłoszony do 30 czerwca 2018 r. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej i facebooka oraz zachęcamy do składania dokumentów aplikacyjnych.