Plan dnia p

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
Podstawa programowa jest realizowana w godz. 7.30 – 12.30

I. ZB godz. 6.30 – 9.00:
• schodzenie się dzieci – stosowanie form powitania, rozmowy indywidualne z rodzicami na temat przebiegu procesu adaptacji ich dzieci
• zabawy wg pomysłów dzieci: indywidualne, w parach, dowolnie dobranych grupach z wykorzystaniem dostępnych zabawek, układanek, gier itp. lub inspirowane przez nauczyciela zabawy ze śpiewem lub naśladowcze
• zabawa ruchowa lub krótkie ćwiczenia ruchowe o zróżnicowanej dominującej formie ruchu, czynności higieniczne niezbędne przed posiłkiem. Nakrywanie do śniadania z udziałem dzieci dyżurnych ( 4 – latki)
• 8.30 – 9.00 śniadanie. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w trakcie jedzenia, samodzielne sprzątanie po posiłku (4 – latki)
II. ZD godz. 9.00 – 11.30:
• 3 – latki zabawy spontaniczne indywidualne, dzieci chętne kilkuminutowy udział w zabawach organizowanych przez nauczycielkę: zabawy ruchowe ze śpiewem, słuchanie piosenek śpiewanych przez nauczycielkę, pląsy przy muzyce, ilustrowanych treści literackich, recytacji, prace plastyczno – konstrukcyjne itp.
• 4 – latki – aktywność intelektualna, plastyczno-konstrukcyjna, językowa, artystyczna organizowana przez nauczyciela w formie zajęć dydaktycznych, sytuacji edukacyjnych, wycieczek itp.
• zajęcia dodatkowe: np. rytmika, religia, język angielski, koło Mali sportowcy
• zabawy swobodne dzieci wg pomysłów oraz w małych zespołach
• zabawy spontaniczne na placu przedszkolnym, organizowane przez nauczyciela, spacery obserwacje przyrody i otoczenia itp.
• 11.30 – 12.00 – przygotowanie do obiadu – przestrzeganie konieczności niezbędnych czynności higienicznych przed posiłkiem, nakrywanie do stołu przez dyżurnych. Obiad.
III. godz.12.00 – 14.15:
• leżakowanie: wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek na płycie CD lub czytanych przez nauczyciela (grupy młodsze);
• wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych, zabawy czytelnicze, słowotwórcze z nauczycielką, kształcenie słuchu fonematycznego (grupy starsze);
• 14.15 – 14.45 podwieczorek

IV. ZB godz. 14.45 -17.30
• aktywność własna dzieci, stwarzanie możliwości do udziału dzieci chętnych w proponowanych przez nauczyciela zabawach plastyczno – konstrukcyjnych, literackich, umysłowych
• praca indywidualna
• realizacja zajęć dodatkowych: rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci poprzez uczestniczenie w kołach zainteresowań np. mali tancerze, mali kucharze, mali aktorzy, mali ekolodzy, mali naukowcy
• zabawy spontaniczne w sali ( korzystanie z wyposażenia kącików zabawowych – przyzwyczajanie do czynności porządkowych po skończonej zabawie ) oraz na placu przedszkolnym
• kontakty z rodzicami, informowanie o postępach ich dzieci, funkcjonowaniu w grupie
• rozchodzenie się dzieci do godz.17.30