Zajęcia specjalistyczne prev

TERAPIA LOGOPEDYCZNA
Prawidłowy rozwój mowy jest warunkiem właściwego rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego dziecka. Dlatego tak ważne jest wspieranie rozwoju mowy dziecka już od najwcześniejszych chwil jego życia. Zdolność nawiązywania relacji z otoczeniem jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Brak zdolności komunikacji, sygnalizowania swoich potrzeb, mogą być sygnałem zaburzeń w rozwoju dziecka. Nieprawidłowa, niewyraźna wymowa, ubogi zasób słownictwa – to częste przyczyny trudności szkolnych i niepowodzeń w kontaktach rówieśniczych. Zaburzenia w rozwoju mowy wpływają niekorzystnie na poczucie własnej wartości i kształtowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby. W Przedszkolu Poziomka w Białymstoku na bieżąco prowadzone będą konsultacje logopedyczne, które jednocześnie będą diagnozą nieprawidłowości w rozwoju mowy. Dzięki temu specjalista podejmie właściwe działania terapeutyczne oraz udzieli porady i wskazówek rodzicom do pracy z dzieckiem.

Zajęcia logopedyczne skierowane są do dzieci, które posiadają zalecenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub wskazania logopedy zatrudnionego w placówce.

TERAPIA PEDAGOGICZNA
Celem terapii pedagogicznej jest wspieranie dziecka z trudnościami i deficytami rozwojowymi we wszechstronnym rozwoju w zakresie wszystkich jego obszarów – rozwoju emocjonalnego, umysłowego, społecznego, fizycznego. W ramach wsparcia pedagogicznego podejmujemy oddziaływania mające na celu stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, co w przyszłości wpłynie na wyeliminowanie niepowodzeń szkolnych i w konsekwencji wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości u dziecka.

Terapia pedagogiczna skierowana jest do dzieci, które posiadają zalecenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub wskazania psychologa zatrudnionego w placówce.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
Zajęcia polegają na wspieraniu sfery emocjonalnej, społecznej i intelektualnej. Koncentrują się na nauce umiejętnego nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych, rozumienia i kontroli stanów emocjonalnych, rozwijaniu logicznego myślenia i koncentracji oraz wspieraniu sfery motywacyjnej dziecka.

Wsparcie psychologiczne skierowane jest do dzieci, które posiadają zalecenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub wskazania psychologa zatrudnionego w placówce. Psycholog prowadzi również spotkania i konsultacje dla rodziców w zakresie pracy z dzieckiem, a przede wszystkim rozpoczęciem edukacji przedszkolnej malucha. Spotkania odbywają się w zależności od indywidualnych potrzeb.