Statut

Statut NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA POZIOMKA
w Białymstoku

 

 

Statut Żłobka Poziomka

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Niniejszy Statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki, której pełna nazwa brzmi: Żłobek Niepubliczny “POZIOMKA” zwanej w dalszej treści także „Żłobkiem”.
2. Organem prowadzącym Żłobek jest: Planeta Inspiracji Joanna Misiuk, ul. Porzeczkowa 14/6, 15-815 Białystok, NIP: 542 269 56 13, REGON 381736651.
3. Siedziba Żłobka znajduje się: Białymstoku 15-181, przy ul. 42 Pułku Piechoty 72 G lok 5B. Żłobek wpisany jest do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Białegostoku, nr 13730/P.

 

§ 2.

1. Żłobek działa na podstawie:
a) Ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2013 poz. 1457), zwanej dalej „Ustawą”;
b) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. 2011 poz. 368);
c) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. 2014 poz. 925);
d) niniejszego Statutu.

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji

 

§ 1.

Celem działania Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od 1 do 3 roku życia.

 

 

§ 2.

Do zadań Żłobka należy w szczególności zapewnienie dzieciom:
a) opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
b) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
c) prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających wiek dziecka;
d) zapewnienie wyżywienia zgodnie z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia;
e) zapewnienie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności dziecka oraz stosownie do zgłaszanych przez rodziców (opiekunów prawnych) potrzeb.

 

 

§ 3.

1. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych Żłobka: w czasie pobytu dziecka w Żłobku oraz w trakcie zajęć poza obiektem, opiekę nad dzieckiem sprawuje właściwy personel Żłobka, który spełnia wymagania określone w Ustawie.
2. Jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci.
3. Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów Ustawy, w szczególności:
a) troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnianie im opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych, wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa; b) troszczy się o rozwój umysłowy dziecka;
c) kształtuje postawy społeczne;
d) rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci, współdziała z rodzicami/opiekunami prawnymi pełniąc wobec nich funkcje doradczą i wspierającą działania wychowawcze;
e) udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju.

 

 

§ 4.

Żłobek realizując zaspokajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności: dobrem dziecka, potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych, koniecznością wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.

 

 

ROZDZIAŁ III

Zarządzanie Żłobkiem

§ 1.

Żłobkiem zarządza Dyrektor Żłobka do obowiązków którego należy:
a) nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez Żłobek celów z założeniami statutu Żłobka;
b) udział w rozmowach kwalifikacyjnych zmierzających do zatrudniania i zwalniania kadry Żłobka;
c) kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczą, administracyjną, merytoryczną Żłobka;
d) reprezentowanie Żłobka na zewnątrz;
e) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego;
f) współpraca z Rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę Żłobka;
g) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Żłobka;
h) ustalenie ramowego rozkładu dnia,
i) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych opiekunów w Żłobku; j) gromadzenie informacji o pracy opiekunów w celu dokonywania oceny ich pracy;
k) przestrzeganie i zapewnienie dzieciom i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Żłobku;

 

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja Żłobka

§ 1.

1. Żłobek jest placówką opiekuńczo – wychowawczą oraz edukacyjną, zapewniającą opiekę i wychowanie dzieci od 1 do 3 roku życia.
2. Żłobek jest czynny 12 miesięcy w roku.
3. Oddział Żłobka sprawuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku w godz. 6.30-17.00.
4. Organizację pracy Żłobka w ciągu dnia określa rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Żłobka, który może w tej sprawie zasięgnąć opinii pracowników Żłobka.
5. Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas i godziny posiłków, zajęć i zabaw w Żłobku oraz na powietrzu, odpoczynku, czynności higienicznych.
6. Działania opiekuńczo – wychowawcze i edukacyjne są realizowane na podstawie miesięcznych planów opiekuńczo – wychowawczych obejmujących treści odnoszące się do wszechstronnego rozwoju dziecka i realizowane są przez w zajęcia ruchowe, konstrukcyjno – manipulacyjne, plastyczne, dydaktyczne, tematyczne, umuzykalniające.
7. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego, uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej,
b) akceptacji takim, jakimi są,
c) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej lub zaniedbania ze strony dorosłych,
e) poszanowania godności i własności osobistej,
f) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju, zabawy i wyboru towarzyszy zabawy, aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy, życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
g) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia, pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.
8. Dietę eliminacyjną stosuje się tylko u dzieci z potwierdzoną alergią. Decyzja o włączeniu diety eliminacyjnej u dziecka w żłobku powinna być potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem od lekarza.

 

 

§ 2.

W Żłobku nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka. W Żłobku nie podaje się dzieciom leków.

 

 

§ 3.

1. Kwalifikacji do Żłobka podlegają dzieci, które w momencie rozpoczęcia uczęszczania do Żłobka ukończą co najmniej 1rok życia. Rekrutacja do Żłobka ma charakter ciągły, co oznacza, że złożenie karty zgłoszeniowej może nastąpić przez cały rok. W momencie przyjęcia zgłoszenia jest ono umieszczane na liście rezerwowej.
2. Przyjęcie dziecka do żłobka następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług, zawartej pomiędzy stronami, tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (opiekunem prawnym) a Dyrektorem Żłobka lub przedstawicielem Organu prowadzącego Żłobek.

 

 

§ 4.

1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez Dyrektora Żłobka w szczególności, gdy:
a) rodzice nie przestrzegają postanowień obowiązującego w Żłobku statutu i obowiązujących w placówce regulaminów;
b) rodzice zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci;
c) dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci,
d) umowa o świadczenie usług opieki uległa rozwiązaniu lub wygasła.

2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Żłobka doręcza się rodzicom w formie pisemnej.

 

 

ROZDZIAŁ V

Opłaty

§ 1.

1. Miesięczna opłata stała za każdy miesiąc pobytu dziecka w żłobku została określona w umowie z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka i jest pobierana z góry do 10-go każdego miesiąca.
2. Miesięczna opłata stała obejmuje także opłatę za zajęcia dodatkowe. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku rodzice nie mogą żądać zwrotu całości lub części miesięcznej opłaty stałej.
3. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku, po uprzednim telefonicznym poinformowania sekretariatu Żłobka do godz. 12.00 w danym dniu, opłata za dzienne wyżywienie dziecka nie zostanie naliczona od dnia następnego. W przypadku braku informacji w powyższym trybie przyjmuje się na potrzeby obliczenia wysokości opłaty za wyżywienie, iż dziecko było obecne w tym dniu w Żłobku.
4. Żłobek nie zapewnia środków higienicznych (np. pieluchy, chusteczki nawilżane), które Rodzic zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie.
5. W przypadku odebrania Dziecka ze Żłobka po godzinie 17:00 Rodzic zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za dodatkową opiekę.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 1.

1. Dyrektor Żłobka może dokonać zmian Statutu wyłącznie pisemnie.
2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do Statutu, zostaje on udostępniony w sekretariacie Żłobka, na stronie internetowej Żłobka i tablicy informacyjnej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 01.12.2018r.

This will close in 20 seconds